.

Kredia juaj në vetëm 3 minuta

Shuma e déshiruar e kredi
CHF
Termi né muaj
Muaj
Kjo éshté njé detyré
Shkalla mujore
Nga CHF 1'474
Aplikoni për kredi

Pas zbritjes së tarifës CHF në kosto, do të merrni një pagë totale neto të CHF dobi.*

Shuma e déshiruar e kredi CHF 
Pérdorim: 
Mirësevini në CreditGate24! Për kontrollin paraprak të kredisë për kërkesën tuaj të kredisë, na duhen vetëm disa detaje të tjera.
{[{ formData.personalData.salutation }]}
Zonjé
Zoti
Po na vjen miré mé ju njoftu {[{ formData.personalData.salutation }]} {[{ formData.personalData.lastName }]}. Në cilën kombësi i përket?
{[{ subStepValue ? subStepValue.value : formData.nationality.value }]}
Zvicer
Lichtenstein
Tjetér
Cilin leje qéndrimi keni aktualisht?
{[{ subStepValue ? subStepValue.value : formData.residencePermit.value }]}
B
C
Tjetér
Né rregull. Qé kur jetoni né Zwicér?
Kur keni lindur?
Faleminderit, e bété menjéheré. Cili status civil éshté i duhuri pér ju?
{[{ subStepValue ? subStepValue.value : formData.civilStatus.value }]}
I pamartuar
I martuar
divorcuar
Tjetér
A jeni aktualisht i punësuar?
{[{ subStepValue ? subStepValue.value : formData.employmentRelationship.value }]}
Po
Jo
Cilat janë të ardhurat tuaja mujore?
A keni ndonjë marrëveshje kredie ose qiraje?
{[{ subStepValue ? subStepValue.value : formData.hasOutstandingLoans.value }]}
Po
Jo
Cilat janë shpenzimet tuaja mujore?
A keni pasur ndonjëherë vështirësi në shlyerje?
{[{ subStepValue ? subStepValue.value : formData.hasRepaymentDifficulties.value }]}
Po
Jo
A keni aktualisht çertifikata ekzistuese për mbledhjen e borxhit ose humbjen?
{[{ subStepValue ? subStepValue.value : formData.hasProsecution.value }]}
Po
Jo
Faleminderit shumë {[{ formData.personalData.salutation }]} {[{ formData.personalData.lastName }]} për kohën tuaj! Aplikimi juaj për hua po duket i mirë
Ju keni ndërmarrë një hap të madh drejt kredisë tuaj. Shërbimi ynë i klientit do t'ju kontaktojë së shpejti për të përfunduar kërkesën tuaj të kredisë.
Na vjen keq. Fatkeqësisht ne nuk mund t'ju ofrojmë një kredi për momentin.
Nëse diçka ndryshon tek ju, mund ta provoni përsëri në çdo kohë. Po na vjen miré me dédju prej juve.
Ju faleminderit shumë për kërkesën tuaj të huasë. Një nga punonjësit tanë të kontaktojë sa më shpejt që të jetë e mundur.
Faleminderit që regjistrohesh për Newsletter tonë.
Fatkeqësisht ndodhi një gabim i papritur. Ju lutemi provoni përsëri më vonë.

Peri­udha min­i­male e shlyerjes është 12 muaj dhe peri­udha mak­si­male e shlyerjes është 60 muaj. Norma efekt­ive vjetore e in­ter­e­sit përf­shirë tari­fat dhe sig­ur­im­in e vdekjes "CG24 Safe" është min­im­al­isht 4.8% dhe më së shumti 9.9% dhe llog­ar­itet në bazë të situ­atës tuaj per­sonale nga Cred­it­G­ate24 (Sch­weiz) AG.Shem­bu­ll për një kredi private prej 30'000 CHF me një afat prej 24 muajsh: Norma efekt­ive vjetore është 5.6% (vler­ësimi AA, tari­fat përf­shirë dhe sig­ur­imi), tarifa CG24 (një herë): CHF 450 (Kjo shumë zbritet një herë nga shuma e kre­disë së kërkuar), norma mu­jore: CHF 1'303 (Amort­iz­i­mi, kostot e normës së in­ter­e­sit dhe sig­ur­imi), kostot totale të normës së in­ter­e­sit: CHF 1'194, tarifa totale e sig­ur­im­it: CHF 91, kostot totale (shuma e kre­disë përf­shirë in­ter­es­in kostot e tari­fave dhe tarifa e sig­ur­im­it): 31'736 CHF. Dhënia e një kredie është e ndalu­ar nëse çon në borxhe të tepërt (neni 3, Akti Fed­er­al i konkur­rencës së padre­jtë).

Kështu funksionon

1. Kredia juaj e déshirave

Vendosni sasinë dhe qëllimin juaj te dëshiruar.

2. Plotésoni formularin

Plotësoni kërkesën për provimin paraprak në vetëm 3 minuta.

3. Dérgoni njé kérkesé

Këshilltari juaj personal do të plotësojë kërkesën juaj për aplikoni kredi me ju.

4. Dérgoni dokumentet me Whatsapp

Na dërgoni dokumentet e nevojshme thjesht dhe me siguri përmes WhatsApp.

5. Nénshkruaj kontratén e kredisé dhe merrni pagésen

Nënshkruajeni marrëveshjen e kredisë dhe branda 14 ditëve do ta transferojmë shumën e kredisë në llogarinë juaj.

Pyetje të bëra shpesh në lidhje me financimin

Keni py­etje?

Kon­tak­toni kon­su­lent tuaj per­son­al

Wir verwenden Cookies, um ein optimales Online-Erlebnis zu ermöglichen. Mit der Nutzung unserer Seiten akzeptieren Sie unsere Datenschutzerklärung.